COMARCA DE LUGO: APERTURA DA CONVOCATORIA DE AXUDAS LEADER 2014-2020: ANUALIDADE 2017-2018

martes, 21 de febrero de 2017

APERTURA DA CONVOCATORIA DE AXUDAS LEADER 2014-2020: ANUALIDADE 2017-2018


 Beneficiarios:
       As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado.
       As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores.
       As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.
Tipoloxías xerais de proxectos subvencionables:
       Investimentos no sector da produción agraria primaria
       Investimentos en transformación e/ou comercialización de produtos agrarios
       Investimentos en transformación e/ou comercialización de produtos forestais
       Investimentos de diversificación de explotacións agrarias cara actividades non agrarias
       Investimentos de creación, modernización e/ou ampliación de todo tipo de empresas que desenvolvan actividades non agraria
       Investimentos en proxectos non produtivos
Data final de admisión de solicitudes para a primeira proposta anual de selección de proxectos: 31 de marzo de 2017
As persoas xurídicas de carácter privado, as entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores; e tamén para as comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades deberán presentar as solicitudes  por vía electrónica a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia.
As persoas físicas, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente no rexistro do GDR. 

Formularios a cumprimentar na fase de solicitude (Procedemento MR701D)
Anexo II: solicitude de axuda
Anexo III: resumo do proxecto e plan de empresa. (para proxectos produtivos).
Anexo IV: resumo do proxecto e plan de xestión. (para proxectos non produtivos).
Anexo V: orzamento.
Anexo VI A: relación de ofertas solicitadas e elixidas.
Anexo VI B: declaración sobre as ofertas solicitadas e elixidas.
  Obsevacións:
1.    Anexo III e o Anexo IV:  non están dispoñibles para a súa presentación por sede; polo que se deberá cubrir, imprimir e xuntar escaneado como documento asociado no momento da presentación.
2.    Anexo VI A: no caso de que os campos que figuran no modelo non sexan suficientes, se deberán cubrir tantos anexos como foran necesarios, imprimilos e xuntalos escaneados como documentos asociados no momento da presentación.
3.    Calquera solicitude (sexa por sede electrónica  ou presencial) que non conte como mínimo co anexo II (solicitude de axuda), anexo III ou anexo IV (resumo do proxecto e plan de empresa ou de xestión) e o anexo V (orzamento) dará lugar a un informe (ICE) desfavorable segundo o artigo 12.2 das bases reguladoras.
4.    Os promotores obrigados á presentación electrónica deberán achegar toda a documentación complementaria por sede electrónica, indicando código, órgano responsable do procedemento, número rexistro de entrada da solicitude e número de expediente se dispón del segundo o artigo 9.3 das bases reguladoras.
5.    No caso de erros na presentación electrónica, as persoas solicitantes deberán poñerse en contacto a través do 012 co grupo de soporte para notificar e tentar solucionar a incidencia.
6.    O prazo máximo previsto no Réxime de Axudas (artigo 12.1) para emenda e/ou achega de documentación complementaria por parte do promotor é de 10 días hábiles 

No hay comentarios:

Publicar un comentario